Assassif

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Assassif är namnet på slätten öster om templen i Deir el-Bahri. De som lät sig begravas här var huvudsakligen höga tjänste- och ämbetsmän från 26:e dynastin. I Sentidens gravar går konstnärerna tillbaka till motivvalet och stilen i Gamla rikets gravar men skapar samtidigt med denna renässans också en alldeles egen stil.
Nr 36: Graven tillhörde Ibi. Han var överste hovmästare hos ”Amons gudagemål” Nitokris och här är det bara de tre första rummen som är dekorerade med reliefer och målningar. Via en brant trappa kommer man in i en vestibul med en nisch för kulten kring Psammetich I. Bilderna visar gravherren som tar emot offergåvor. Åt väster ligger en pelarhall med en kultnisch för Nikrotis. På väggarna visas hantverkare i arbete samt musik och dans. I en biografisk text uppmanas vi av Ibi att besöka hans grav, att titta på och kopiera hans scener och att offra. Norr därom, i en öppen ljusgård med en offernisch åt Ibis skildrar bilderna på väggarna begravningen, åkerbruk och jakt. Under gården ligger gravkammaren med texter och bilder från dödsriket; det välvda taket täcks av astronomiska scener. I kolonnsalen bakom gården täcks endast östra väggen och passagen till nästa rum med offerscener och andra kulthandlingar (jfr Deir el-Gebraui).
Nr 279: Graven tillhör Pabasa som också han var överste hovmästare hos Nitokris och ingången går via en lång trappa. I förrummet återges den dödes överfärd till Abydos och man ser också Pabasa när han sitter vid matbordet. Den öppna gården kantas på östra och västra sidan av vardera 3 pelare med bilder som visar vinframställning, fiskare i arbete och ett för egyptierna mycket ovanligt motiv med biodlare (östra mittenpelaren). På södra väggen offrar Pabasa och Nitokris inför Osiris, Isis och Horus och på vänstra sidan står de båda bakom Psammetich I när denne offrar till Ra-Harachte.

amenhotep grav av Kheruef djedpelare

Grav 192. Amenhotep III reser en Djedpelare i Cheruefs grav


Nr 34: Denna något vidlyftiga grav tillhörde Montemhet, borgmästare i Thebe i slutet av 25:e dynastin och början av 26:e dynastin. En alltjämt mycket ståtlig tegelpylon är det enda som finns kvar av gravöverbyggnaderna, gör att graven syns på långt håll. Första gården omges på norra och södra sidan av vardera 5 små klippkammare. Väggen mellan dörröppningarna pryds av långa stiliserade papyrusstänglar vars fina färger på sina ställen är mycket väl bibehållna. På östra väggen t.h. och t.v. om ingången till klipphallen innanför står en statygrupp av gravherren och hans familj.
Nr 192: Cheriuf (Cheruef). Den här graven härstammr från 18:e dynastin då gravherren var tjänsteman hos drottning Teje, under Amenophis III och Amenophis IV. Bilderna i förrummet visar Amenophis IV/Echnaton inför olika gudar, innan han gick över till sin Aton-kult. De vackraste relieferna finns på gårdens bortre vägg: på vänstra sidan Amenophis III:s tronjubileum med musik, dans och idrottstävlingar (den s.k. sedfesten; jfr Bubastis), och på hans högra sida reser kungen en Osirispelare i närvaro av sin maka Teje och 16 prinsessor.
Thebe