Abydos

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

abydos 2
Detta under faraonernas tid så betydande kultcentrum ligger vid västra Nilstranden, ca 160 km norr om Luxor. Om man gör en heldagsutflykt från Luxor, som också kan kombineras med ett besök i Dendera, kommer man först till Balyana (153 km norrut) varifrån man kan se tempelbyggnaderna i Abydos avteckna sig mot ökenranden ytterligare ca 12 km längre västerut.
Redan i den egyptiska historiens gryning, under 1:a och 2:a dynastierna (från 3000-talet f.Kr.) fanns en faraonisk begravningsplats här. Det var här härskarna i det närbelägna Thinis lät sig begravas. Man vet emellertid att det också i Sakkara, begravningsplats till den traditionella residensstaden Memfis, finns gravar med gravgåvor från samma faraoner. Detta har medfört att man alltjämt diskuterar var dåtidens kungar egentligen är begravda och var man enbart satte upp kenotafer (gravvårdar). Sedan en tid tillbaka spekulerar man i om de som begravdes i Sakkara var de allra förnämsta ämbetsmännen, vars gravgods delvis bestod av så rika gåvor från kungarna att det felaktigt antogs att det här var fråga om gravar eller skengravar för själva faraonerna. Om denna teori skulle hålla skulle alltså Abydos automatiskt bli begravningsplatsen för de allra första egyptiska kungarna.
Med hänsyn till de enorma summor som de gamla egyptierna kostade på sina gravbyggen och dödskulten får man osökt intrycket att hela livet var inriktat på den andra sidan. Det är alltså inte så underligt att dödsguden Osiris snabbt blev en viktig gudom för hela folket i och med Gamla rikets nedgång, då faraonerna hade förlorat sin gudomliga nimbus och gemene man sökte sig till en ny religiös inriktning. I sin egenskap av herre över underjorden var Osiris den som garanterade alla återuppståndelse och en fortsättning på andra sidan döden.
Abydos utvecklades nu till Osiriskultens huvudort och blev snabbt ett av Egyptens viktigaste religiösa centrum. I början var Chontamenti (”den störste från väster”) regionens huvudgud, men han smälte snart samman med och absorberades aqv den från Nildeltat härstammande Osiris, förmodligen ett resultat av deras gemensamma funktion som dödsgud.
Mot slutet av Gamla riket utvecklades föreställningen om den idealiska begravningen i Abydos där också Osiris huvud var begravt och vördades som den s.k. Abydosfetischen, en relik i templet. Osiris hade enligt legenden (jfr Edfu och Dendera) dödats och styckats av sin fiende och bror Seth. Runt tempelanläggningarna i Abydos har det växt upp stora begravningsplatser från samtliga epoker och dessutom också djurnekropoler (framförallt för hundar och ibisfåglar).
Den som inte hade möjlighet att låta sina kvarlevor överföras till Abydos lämnade åtminstone efter sig en liten kenotaf eller ett litet kapell med fiktiva gravstelar. Man kunde också låta avbilda den resa till Abydos man önskade sin mumie i målningar eller reliefer i sin gravkammare (så har skett i många av ämbetsmannagravarna i västra Thebe).
Monumenten och minnesmärkena i Abydos (det forna Abdsch) ligger utspridda över ett flera kvadratkilometer stort område, men det som besökaren i regel vill titta på är Sethos (Setis) I:s stora tempel, fullbordat av hans son och efterträdare Ramses II. Intressant är också det s.k. Oseirion strax bakom templet och eventuellt också Ramses II:s lilla tempel som ligger en bit bort i öknen. Drygt i km längre åt nordväst, i utkanten av byn El-Cherba, ligger ruinresterna av Osiris huvudtempel på en liten höjd som numera kallas Kom es-Sultan. Härifrån kan man också se platsens äldsta monument, den gåtfulla dubbla lertegelringmuren Schunet es-Zibib med sina åt båda sidor utskjutande bastioner, allmänt daterad till Gamla rikets första tid.
Liknande yttre struktur uppvisar lertegelmurarna till de arkaiska kungagravarna i nekropolen Umm el-Kab som ligger ca 2 km sydväst om ”Osireion”. Ungefär lika långt bort, men åt sydost, vid foten av de ganska brant sluttande ökenbergen finns ytterligare kungakenotafer. Här finns emellertid inte mycket kvar av vare sig de över- och underjordiska anläggningar som allmänt dateras till Sesostris III och Mellersta riket eller av de på linje uppradade byggena från Ahmoses tid i början av Nya riket. Platsen är därför inte intressant att besöka annat än för fackfolk.

Lämna ett svar