Septuaginta

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Septauginta kal­las den älds­ta och mest sprid­da översätt­ning­en av den hebre­is­ka bi­beln till gre­kis­ka. Nam­net är det la­tins­ka or­det för ”sjut­tio”. Det syf­tar på en le­gend, en­ligt vil­ken ett sjut­ti­o­tal ju­dis­ka lärda över­sat­te Mo­seböcker­na på begäran av en egyp­tisk kung. He­la översätt­ning­en tor­de i verk­lig­he­ten ha vux­it fram steg­vis un­der 200- och 100-ta­len f.Kr., tro­li­gen i Alex­an­dria. De älds­ta fullständi­ga hand­skrif­ter som be­va­rats är från kris­ten tid. Där åter­finns även de s.k. gam­mal­tes­ta­ment­li­ga apo­kry­fer­na. Ef­tersom des­sa in­te ingår i den nu ve­der­tag­na hebre­is­ka bi­beln följer översätt­ning­en av dem i hu­vud­sak Sep­tu­a­gin­tas text.
Sep­tu­a­gin­ta-översätt­ning­en var den form av GT som användes i den gre­kisk­ta­lan­de ur­kyr­kan. NT:s gam­mal­tes­ta­ment­li­ga ci­tat följer till stor del dess ly­del­se, som också har påver­kat forn­kyr­kans bi­bel­bruk och äld­re krist­na översätt­ning­ar av GT till and­ra språk. En del av dess for­mu­le­ring­ar le­ver ännu i kyrk­lig tra­di­tion, särskilt i det li­tur­gis­ka bru­ket av Psal­ta­ren. För fler­ta­let or­to­doxa kyr­kor är Sep­tu­a­gin­ta den nor­me­ran­de ver­sio­nen av GT.
Bibliska Egypten

 • Uttåget ur Egypten – Exodus
 • Egyptiska städer i Bibeln
  • On
  • Baal-Sefon
  • Migdol
  • No, No-Amon
  • Nof, Mof
  • Pi-Beset
  • Pitom
  • Pi-Hahirot
  • Rameses
  • Sin
  • Suckot
  • Sevene
  • Soan
  • Tapanhes
  • Patros
  • Gosen

Lämna ett svar