Serapeum

Vi skräddarsyr ditt äventyr i Egypten

Created with Sketch.

Kulten kring den enda heliga tjur som i egenskap av levande avbild av Apis hölls i Memfis i ett exemplar och som känndes igen på bl.a. en speciell teckning, går förmodligen tillbaka til thiniterna (1:a och 2:a dynastierna) vilöket framgår av texter där denne fruktbarhetsgud omnämns. Gravfynd där de de heliga djuren t.o.m. begravdes i träkistor ochh i egna gravar visar emellertid att det var först under Amenophis III som man tog hand om en tjur på detta sätt. Den förste som lät anlägga underjordiska gallerier där man kunde begrava ett större antal tjurmumier var Ramses II:s son Chaemwese, Ptahs överstepräst i Memfis och känd för restaureringsarbeten i Sakkara (bland annat på Unaspyramiden).
Dessa gallerier kom sedan att byggas ut två gånger, dels under den 26:e dynastin och senare under ptoleméertiden. Det som idag är öppet för allmänheten är den senare utbyggda delen. Chaemwese lät sig också själv begravas i Serapeum där Mariette vid friläggningen av gångarna 1850 träffade på hans mumie och gravgåvor. Alla de föremål som hittats här fördes till Louvren i Paris, Bl.a. flera minnes och votivställ och sfinxallén ovan jord somgjort Mariette uppmärksam på platsen.
serapeum Sakkara 2
Det som finns kvar av de forna byggnaderna ovan jord är heimcykeln, en halvcirkel med de starkt eroderade statyerna av grekiska filosofer i gerkisk klädsel som stod i andra änden av den sfinxallé som ledde fram till ingången till gallerierna. Det står över 20 monumentala stensarkofager i de en gång igenmurade nicherna på båda sidor om gallerigången och alla, på ett undantag när, var redan plundrade när de upptäcktes. Det är bara tre som har någon påskrift och dessa bär namnen på faraonerna Amasis (26:e dynastin) och Chababasch som var den siste faraonen före Alexander den store som övertog värdigheten år 332. Längst bort i gången, åt väster, står en svart granitkista utsirad med inskrifter och ornament medan ytterligare ett jätteexemplar blockerar en sidogång i närheten av ingången. När Mariette ungefär halvvägs ner i gången fann den ena sarkofagen där locket inte var tillbakaskjutet, lät han helt enkelt spränga det hål som man fortfarande kan se. Den lilla sarkofagen som man stöter på rakt fram i förlängningen av gången innan den delar sig mot de båda gallerihalvorna gjordes förmodligen i ordning för en Apistjur som dött redan som kalv, och den var tillsluten med det lock med Chababasch-inskriften som ligger till höger i gången.
Ptolemaios II gjorde ett försök att förena faraoniska och grekiska religiösa föreställningar och skapade då guden Serapis vars namn var en sammandragning av de gamla egyptiska namnen Osiris och Apis. Efter den här nya guden fick Apistjurarnas begravningsplats i Sakkara namnet ”Serapeum” som också blev namnet på ett galleri i närheten av Pompejuskolonnen i Alexandria.
serapeum sakkara 3
 
 
Läs mer om Sakkara: