Egyptiska städer i Bibeln

Egyptiska städer och orter som omnämns i G.T är: Aven el. On, Baal-Sefon, Gosen, Migdol, No el. No-Amon, Nof el. Mof, Pibeset, Pitom, Pi-hahirot, Raamses el. Rameses, Sin, Suckot, Sevene, Soan, Tapanhes.

Fråga oss om resor till Egypten

Kommentar