Septuaginta

Septauginta kal­las den älds­ta och mest sprid­da översätt­ning­en av den hebre­is­ka bi­beln till gre­kis­ka. Nam­net är det la­tins­ka or­det för ”sjut­tio”. Det syf­tar på en le­gend, en­ligt vil­ken ett sjut­ti­o­tal ju­dis­ka lärda över­sat­te Mo­seböcker­na på begäran av en egyp­tisk kung. He­la översätt­ning­en tor­de i verk­lig­he­ten ha vux­it fram steg­vis un­der 200- och 100-ta­len f.Kr., tro­li­gen […]

Sisak (Sheshonq I)

Kung av Egypten (945-924 f.Kr.) och grundläggare av den 22. dynastien. Enligt en inskription i Abydos var han son till den assyriske segerherren Nemret. Hans egyptiska namn var Sheshonk I. Då Jerobeam såg sig nödsakad att fly för Salomo, fann han tillflykt hos farao Sisak, 1. Kon. 11:40. I Rehabeams femte regeringsår (927) drog Sisak […]

Neko

(Bilden: Farao Neko II syns längst ned till höger) Neko -Hebreiska av egyptiskans Nekau. Farao Neko II var en egyptisk kung under den 26.e dynastien, son till Psammetik I. Han regerade 609-593 f.Kr. och var en kraftfull härskare, som sökte göra Egypten till en stormakt ännu en gång. Inåt ökade han landets välstånd genom att […]

Gosen

Gosen är det hebreiska namnet på det område som israeliterna bebodde i Egypten. Dess egyptiska namn var Qesem, i Septuaginta (LXX) kallat Gésem eller Gésem Arabias. Landskapet låg öster om Nildeltat i landet Rameses, 1. Mos. 47:11, varmed möjligen avses dalen mellan Nilen och Krokodilsjön, senare koloniserat av farao Ramses II. Området var den bästa […]

Soan

(Bild: Tanis) En urgammal egyptisk stad, enligt 4. Mos. 13:22 endast sju år yngre än Israels Hebron. Soan var sålunda stad redan på Abrahams tid. Under hyksoshärskarna, de s.k. “herdekonungarna”, gjordes den till residens-stad och fick då namnet Avaris. Efter hyksostiden avtog emellertid Soans inflytande, tills Ramses II och andra kungar av den 19:e dynastien […]

Bibliska Egypten

Egypten förekommer vid en rad tillfällen i Gamla Testamentet, första gången i förbindelse med att Abraham reser till Egypten under hungersnöden i Kanaan, 1.Mos. 12:10 ff. Detta skedde antagligen före 12:e dynastiens tid. Senare blev Josef förd till Egypten, 1.Mos. 37:28, 36. Han blev småningom upphöjd till ställningen närmast farao, 41:44. (Vilken farao det här […]